ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

ประวัติ

บริษัทรักษาความปลอดภัย เอสเอสจี 2516 จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ดำเนินการด้านบริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านงานบริการรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จวบจนปัจจุบัน และให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งองค์กรของรัฐ บริษัทฯ ห้าง ร้าน โรงงาน โรงแรม หมู่บ้าน อาคารชุด และอื่นๆ

ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดบริการตามความประสงค์ของผู้สนใจ อาทิ “ งานบริการรักษาความปลอดภัย “ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยแก่ท่านและทรัพย์สินโดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจึงนับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจอย่างสูง อีกทั้งจัดให้มีการบริการอุปกรณ์เสริมด้านอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานยิ่งขึ้น

History

SSG Securityguard Co., Ltd. is one of the actions of the business services security services. The Company has started to conduct the business. Post-September 2550 until the present and available to the general public and organization of the State the company Factory Outlets Mall Village hotel building and the other

at present, the Company has provided services in accordance with the wishes of those who are interested, such as "Service" to the security of the facilities and for the safety of you and the property, the Company has improved the quality of the service and the development of ongoing work at any time, it's another one of the service by the attention, and offers the following services to electronic accessories at the guests to get the facilities and work more efficiently.