ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

ตำแหน่งงานว่าง (A vacancy)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) Security guard (Security).

คุณสมบัติพนักงาน (Qualified employees.)

 1. • เพศชาย / หญิง (Male / female)
 2. • อายุ 18 - 55 ปี (Education, age 18 - 55 years.)
 3. • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Education in the elementary 6.)
 4. • หากมีประสบการณ์งานรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (If experienced job security, the company will be an advantage.)
 5. • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ (Good physical strength, complete through the examination.)
 6. • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน (Never has a history of any crime before.)

* บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม (The company will provide employees working near the accommodation of most employees or as appropriate.)

รายได้ (Income.)

 • - ค่าจ้าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด (ทำงาน 12 ชั่วโมง) Wages was higher than the standard labor law set (work 12 hours)
 • - ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) The location (according to the company)
 • - ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) The traffic line (according to the company)
 • - ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด จ่ายให้ตามที่กฎหมายกำหนด OT, holiday pay and overtime during the weekend. Pay according to the law.

หัวหน้าชุด (The chief)

คุณสมบัติพนักงาน (Feature set employees)

 • • เพศชาย / หญิง (Male / female)
 • • อายุ 25 - 55 ปี (Age from 25 - 55 years)
 • • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Education in the elementary 6.)
 • • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าชุดในงานรักษาความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี (Experience is the chief of security for at least 1 years)
 • • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ (Good physical strength, complete through the examination.)
 • • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน (Never has a history of any crime before.)

* บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม (The company will provide employees working near the accommodation of most employees or as appropriate.)

รายได้ (Income.)

 • - ค่าจ้าง สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด (ทำงาน 12 ชั่วโมง) Wages was higher than the standard labor law set (work 12 hours)
 • - ค่าตำแหน่ง (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) The location (according to the company)
 • - ค่าสายจราจร (ตามเงื่อนไขบริษัทฯ) The traffic line (according to the company)
 • - ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด จ่ายให้ตามที่กฎหมายกำหนด OT, holiday pay and overtime during the weekend. Pay according to the law.


เจ้าหน้าที่สายตรวจ (Patrol officer.)

คุณสมบัติพนักงาน (Qualified employees.)

 • • เพศชาย / หญิง (Male / female)
 • • อายุ 25 - 55 ปี (age 25 - 55 years.)
 • • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) Education in the vocational
 • • มีประสบการณ์ในการทำงานตามตำแหน่งตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (Experience in working with the position since 1 years.)
 • • มีสุขภาพร่างกายเเข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพ (Good physical strength, complete through the examination.)
 • • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมใดๆมาก่อน (Never has a history of any crime before.)

* บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานปฏิบัติงานใกล้กับสถานที่พักของพนักงานมากที่สุด หรือตามความเหมาะสม (The Company will be offering employees near the base of the staff or the most appropriate income.)

รายได้ (Income.)

 • - ค่าจ้าง (wages.)
 • - ค่าตำแหน่ง (the position.)
 • - ค่าน้ำมันรถ (the subnetwork.)
 • - ค่าโทรศัพท์ (Digital telephone.)
 • - ค่าสึกหรอ (The wear.)

สวัสดิการที่บริษัทฯมอบให้ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินเบิกล่วงหน้า เงินฌาปณกิจ เงินกู้ยืม ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสารเสพติด และสวัสดิการอื่น ๆ ที่จะมีต่อไป (Welfare company give social security fund. Cash advance money cremation loan, the minimum wage, the annual health check. Drug testing and other benefits to continue.)