ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

สวัสดิการสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย - ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามอัตราท้องถิ่นและเงินพิเศษต่อเดือน
หัวหน้าชุด - ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามอัตราท้องถิ่นและเงินพิเศษต่อเดือน
  - สามารถลาพักร้อน 6 วัน / ปี ( จ่ายค่าจ้าง 12 ชั่วโมง )
  - ลาป่วยมีใบรับรองแพทย์ ( จ่ายค่าจ้าง 12 ชั่วโมง )
  - เครื่องแบบแบ่งจ่ายงวดละ 600 บาท / การรับเงินเดือนแต่ละครั้ง
  - ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
  - ทำงาน 12 ชั่วโมง / วัน
  - วันหยุดนักขัตฤกษ์ทำงานจ่ายค่าจ้าง 24 ชั่วโมง
  - มีที่พักฟรีสำหรับพนักงานใกล้เขตปฏิบัติงาน
  - มีประกันสังคมตามกฎหมาย
  - มีกองทุนเงินทดแทน/td>
  - มีการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน
  - รางวัลพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานดีเด่น
  - มีเบี้ยขยันสำหรับพนักงาน
  - จ่ายเงินเดือน 1 ครั้ง/เดือน คือวันที่ 16 ของเดือน
  - ไม่มีเงินประกัน
  - มีเงินเบิกล่วงหน้าอาทิตย์ละ 1000 บาท

Welfare for the security guard.

The security guard. - Local minimum wage rate and extra money per month.
Head set. - Local minimum wage rate and extra money per month.
  - can take a vacation 6 days / year (pay 12 hours).
  - sick leave a medical certificate (pay 12 hours).
  - uniform pay each 600 baht / get paid each time.
  - work 6 days / week.
  - work 12 hours / day.
  - public holiday work pay 24 hours.
  - accommodation free for employees near field work.
  - social security law.
  - there are workmen.
  - training before work.
  - Special Award for outstanding employees working
  - diligence for employees.
  - pay 1 times / month is the day of the month, 16
  - no insurance.
  - have an advance 1000 per week

หมายเหตุ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมง/ต่อวัน จ่ายตามกฎหมายแรงงาน ตามประกาศฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2554

สวัสดิการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด คำนึงถึงผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับตามกฎหมายทุกประการโดยจัดเป็นสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
- กองทุนเงินทดแทน และประกันสังคมจัดให้มีกองทุนทดแทนและประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่และนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่สามารถใช้บริการนี้ได้อย่างครบถ้วน

Note.

Minimum wage per hour / per day to pay labor law announcement dated 9 January 2554.

Welfare.

•Saensri Security Guard Co., Ltd. considering return employees will receive legal all respects as classified by the benefits. As follows.
-Compensation Fund and social security fund for compensation according to Labor Law and Social Security staff has been injured due to the performance of their duties and perform their duties during non-business hours, you can use this service.