ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

นโยบาย

  • 1. เสริมสร้างความรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ
  • 2. เสริมสร้างระเบียบและวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • 3. ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไป
  • 4. ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยพยายามให้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
  • 5. ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบ เรียบร้อยของสังคมไทย

The policy

  • 1. Strengthen the responsibility for safety and life. The property of the employer and capabilities.
  • 2. Strengthen the regulation and discipline in practice. And in order to make the same standard.
  • 3. Honesty to employer and individuals.
  • 4. Promote employment fairly. By trying to get a higher standard in general.
  • 5. Cooperate with the government to maintain peaceful of Thai society.