ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

งานประเภท บริษัท / อุตสาหกรรม
The type of work, the company office.

รายชื่อผู้ใช้บริการบางส่วน (Partial list of client)
 
- บริษัท อินดัสเทรียล ฟู้ดซัพพลาย จำกัด - บริษัท ไทคิชา จำกัด
- บริษัท จินตอารี จำกัด - บริษัท นิปปอนโปรดักชั่น เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท นันทวัน จำกัด - บริษัท รุ่งสยาม เคมเทรดดิ้ง จำกัด
- บริษัท เอสเคออร์โตร์แวน จำกัด - สำนักงานขายเวลลิงตัน
- บริษัท PEN ASIA จำกัด - บริษัท เอส.ซี.เอส.แอนด์บราเดอร์ จำกัด
- บริษัท โกเบล - บริษัท เอเชียไบโอแมท
- บริษัท ซาโรร่า (ประเทศไทย) - บริษัท เอเชียกรีน
- บริษัท ฟู มาร์ค บางนาตราด - บริษัท แกรนด์เพาเวอร์
- บริษัท ไทย นิชิมันซึ จำกัด - บริษัท ไทย โซเคน จำกัด
- บริษัท STSS จำกัด