ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

คุณสมบัติและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Features and selection of security.)

การคัดเลือกบุคลากร (Personnel selection)

  1. 1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 18– 55 ปี (Men in the age 18 - 55 years.)
  2. 2. ความสูง 155 ซม. หรือมีความเหมาะสม (height 155 cm or are suitable.)
  3. 3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ (Responsibility abide by the discipline of the company.)
  4. 4. ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัย (Through training course job security.)

ไม่มีประวัติต้องโทษในคดีอาญา หรือคดีอื่นๆมาก่อน ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ และส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
(No history of blame in criminal cases or other case before. Consent to check the records. And send a records division crime, police headquarters.)