ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

วิสัยทัศน์

บริษัท รักษาความปลอดภัย แสนศรี การ์ด กรุ๊ป จำกัด มีความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนา ดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรักษา ความปลอดภัย ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานสูง ด้วยคุณภาพของผลงาน และการบริการที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการตลอดเวลา

  • • แสนศรี การ์ด มีหน้าที่ คือการรักษา ดูแลความปลอดภัย เสริมสร้างความรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอย่างเต็มความสามารถ
  • • แสนศรี การ์ด มอบความบริการที่มีคุณภาพให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้าง และ บุคคลทั่วไป
  • • แสนศรี การ์ด เสริมสร้าง ขวัญ กำลังใจ ที่ดี กับพนักงาน และสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และรับคำสั่งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  • • แสนศรี การ์ด ขยายธุรกิจไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ค้นหาความรู้ ความก้าวหน้า เพื่อความทันสมัยของเทคโนโลยี งานด้านรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ
  • • ให้ความร่วมมือกับทางราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบ เรียบร้อยของสังคมไทย

Vision

Saensri Security Guard Co., Ltd. Security guard is committed to develop business to keeping more blind box. As a company with high standard, with the quality of work and modern service is accepted of users all the time.

  • • Saensri Security Guard duty is the treatment of security. Strengthen the responsibility for safety and life. The property of the employer and capabilities.
  • • Saensri Security Guard give quality service to users with honesty to employer and individuals.
  • • Saensri Security Guard strengthen morale with employees, and create a good discipline in practice. And in order to make the same standards.
  • • Saensri Security Guard expand business in various regions across the country in search of knowledge, progress to the modern technology. Security is always. With good employees by aggressive relations.
  • • Cooperation with the government to maintain peaceful of Thai society.