ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

งานประเภทโรงแรม อพาร์ทเม้นท์
The hotel type apartment.

รายชื่อผู้ใช้บริการบางส่วน (Partial list of client)
 
- บ้านแสนสุขอพาร์ทเม้นท์ - ไอโวรี่ อพาร์ตเม้นท์
- อยู่เจริญอพาร์ทเม้นท์ - วรรณอพาร์ทเม้นท์
- เอ็มที แมนชั่น - บ้านอนงค์อพาร์ทเม้นท์
- รินดาเพลส - เรืองสวัสดิ์อพาร์ตเม้นท์
- โรงแรมเอสเคป