ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

คุณสมบัติและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่

 • 1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 18– 55 ปี
      รปภ อายุ18-55 ปี หัวหน้าชุด 25-55 ปี
 • 2. ความสูง 160 ซม. ขึ้นไป หรือมีความเหมาะสม
 • 3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ
 • 4. ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัย

Features and selection of officials.

 • 1. Thai men aged 18 - 55 years old.
      Security guard age 18-55 years Leader 25-55 years
 • 2. Height 160 cm and above or are suitable.
 • 3. Responsibility abide by the discipline of the company.
 • 4. Through training course job security.