ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

คุณสมบัติและการคัดเลือกเจ้าหน้าที่

  • 1. ชายไทยอายุตั้งแต่ 18– 55 ปี
  • 2. ความสูง 160 ซม. หรือมีความเหมาะสม
  • 3. มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ
  • 4. ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรงานรักษาความปลอดภัย

Features and selection of officials.

  • 1. Thai men aged 18 - 55 years old.
  • 2. Height 160 cm or are suitable.
  • 3. Responsibility abide by the discipline of the company.
  • 4. Through training course job security.