ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

งานประเภทโครงการก่อสร้าง
The types of construction projects.

รายชื่อผู้ใช้บริการบางส่วน (Partial list of client)
 
- โครงการก่อสร้างอินสแควร์ จตุจักร (ไทยโพลีคอน) - โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลกรุงเทพ (ไทยโพลีคอน)
- โครงการก่อสร้าง ลาดพร้าว – วังหิน 66  
- โครงการก่อสร้าง The City พระราม 3 – สุขสวัสดิ์