ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

ส่วนงานราชการ
For government

รายชื่อผู้ใช้บริการบางส่วน (Partial list of client)

 
- นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ - พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์
- อาคารพิพิธบางลำพู - ศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์
- หอศิลป์ร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม - ศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำ บึงหนองบอน สวนหลวง ร.9