ซื่อสัตย์ สามัคคี รู้หน้าที่ มีวินัย ใส่ใจบริการ
Honesty, harmony, duty, discipline, attentive service.

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม แบ่งเป็น 3 ลักษณะ
 • 1. การฝึก + อบรมประจำวัน
 • 2. การฝึก + อบรมประจำสัปดาห์
 • 3. การฝึก + อบรมประจำเดือน
Training.Divided into 3 style.
 • 1 training + training
 • 2 training + training week.
 • 3 training + training period.

หัวข้อการฝึกอบรมตามหลักการ การรักษาความปลอดภัย (Training topics according to the principles of security.)


1. งาน รปภ. มาตรฐานทั่วไป

 • 1.1 การฝึกระเบียบวินัย บุคคลท่ามือเปล่า
 • 1.2 การฝึกการสังเกตการณ์
 • 1.3 การฝึกท่าเดิน
 • 1.4 การฝึกช่วยชีวิต

1 job security standard

 • 1.1 training discipline person tha empty-handed.
 • 1.2 field observation.
 • 1.3 training gait.
 • 1.4 practice rescue.

2. การป้องกันและปราบปราม

 • 2.1 ฝึกการจับกุม
 • 2.2 ฝึกต่อสู้ด้วยมือเปล่า
 • 2.3 ฝึกการดับเพลิง
 • 2.4 กฎหมายเกี่ยวกับ รปภ.

2. Prevention and suppression

 • 2.1 practice arrest.
 • 2.2 training to fight with his bare hands.
 • 2.3 train fire.
 • 2.4 law on security

3. งานบริการ

 • 3.1 การบริการลูกค้า
 • 3.2 การช่วยเหลือลูกค้า
 • 3.3 มารยาทต่อลูกค้า

3. Service.

 • 3.1 customer service.
 • 3.2 help customers.
 • 3.3 manners on the customer.